Privacy beleid en gebruiksvoorwaarden voor de website


Inleiding

Bij Degramec hechten we veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. We willen iedere gebruiker informeren over het gebruik van uw persoonlijke data verkregen via onze website (https://www.degramec.be). Deze informatie zal altijd gedeeld worden voorafgaand aan of gedurende de gegevensinvoer door een gebruiker.

We staan erop de rechten te respecteren van de mensen wiens persoonlijke data verwerkt wordt. Daarom zorgen we ervoor dat alle gegevensverwerking voldoet aan de wetten beschreven in de Algemene Verordending Gegevensbescherming (“AVG”) en nationale wetten van de landen waarin we werkzaam zijn.

Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke data we verzamelen, hoe we dat doen, hoelang we die bijhouden en de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke data. Het is van toepassing op alle persoonlijke data die aan ons overhandigd worden via de website, via mail of via eender welke andere manier.

Verwerkingsverantwoordelijke

Degramec BV, geregistreerd op Ambachtenlaan 13, IZ Lozen Boer, 9080 Lochristi, onder nummer RPR Gent 0467.201.686 (hierop volgend: “Degramec”) is de beheerder gezien zij de manier en het doel van de verwerking van uw persoonlijke data bepaalt.

Persoonlijke data die we over u verzamelen

Informatie waarvan u ons voorziet

 • Contactformulier, ingevuld door u op onze website: naam, e-mail, bedrijf, functietitel, telefoonnummer, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden;
 • Inhoud van correspondentie met ons via e-mail, telefoon of brieven;
 • Informatie van sociale media wanneer u linkt naar onze website;
 • Informatie in verband met uw gebruik van onze diensten;
 • Contactgegevens van oude, huidige en toekomstige klanten;
 • Contactgegevens van oude, huidige en toekomstige leveranciers, verkopers of andere partners.

Informatie die we automatisch kunnen verzamelen als u onze website bezoekt

 • Technische gebruiksinformatie, onder andere uw IP-adres, browser type en versie, de bezochte pagina’s op onze website inclusief datum en tijdstip van het bezoek, de gespendeerde tijd op deze bezochte pagina’s en andere diagnostische data.
 • Locatie data, de locatie verkregen via uw browser of toestel kan gebruikt en/of opgeslagen worden. Toegang tot uw locatie kan geblokkeerd worden via de instellingen van uw browser of toestel.
 • Cookies en andere technologieën (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

Gebruik van de gegevens van kinderen

We verzamelen, verwerken of slaan geen data op van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Verder bieden wij kinderen geen producten of diensten aan wanneer zij hiervoor niet de wettelijke leeftijd hebben. Wanneer we ons bewust zijn van data die we verzameld hebben over kinderen, verwijderen we deze onmiddellijk door de data volledig uit onze database te wissen.


Ten laatste, informatie verzameld op onze site kan opgeslagen en verwerkt worden in anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals verkeers- en profielanalyse.

Doelen

Het kan zijn dat we verschillende categorieën van persoonlijke data verwerken om te gehoorzamen aan de wettelijke vereisten, professionele standaarden, ons intern beleid of verdediging van claims. De specifieke doelen die we op dit moment kunnen aangeven zijn:

 • De persoonlijke data van klanten en prospecten: we gebruiken uw persoonlijke data om uw contract(en) op te stellen. Specifiek verwerken wij uw persoonlijke data om onze producten en diensten te aan te bieden, te leveren en te factureren. Daarnaast eveneens voor de uitvoering en de analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. We gebruiken uw contactgegevens ook om u verder te informeren over onze producten en diensten die in lijn liggen met de reeds bestaande relatie. Verder gebruiken we uw contactgegevens ook voor marketing zoals bijvoorbeeld het aanbieden van promoties.
 • De persoonlijke data van leveranciers, verkopers, klanten en partners: we verwerken uw persoonlijke data om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en om onze relaties te beheren.

Het kan zijn dat we uw persoonlijke data voor andere doeleinden gebruiken, hier houden wij u steevast van op de hoogte bij het verzamelen van uw data.

Bewaringstermijn

Uw persoonlijke data worden slechts bewaard in onze informatiesystemen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De data worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben en wanneer aan alle vereisten voldaan werd.

We zullen uw persoonlijke data behouden en gebruiken zo lang als nodig is om onze overeenkomsten na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhouding en fiscale verplichtingen) en om onenigheden op te lossen. Hiervoor zal uw persoonlijke data behouden worden gedurende de looptijd van onze contractuele relatie en tot tien jaar daarna.

In alle gevallen kunnen persoonlijke data voor een langere periode behouden worden wanneer er een legale of wettelijke reden is om dat te doen. De data kunnen eveneens voor een kortere periode behouden worden wanneer het individu zich verzet tegen het verwerken van zijn persoonlijke data en wanneer er niet langer een legitiem doel is om de data te behouden.

Legale basis

We verwerken enkel uw persoonlijke data als tenminste een van onderstaande redenen van toepassing is:

 • Voor de voorbereiding of uitvoering van een contract.
 • Om te gehoorzamen aan de legale en wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
 • Voor legitieme bedrijfsinteresse, in dit geval zoeken we altijd een evenwicht tussen die interesse en het respecteren van uw privacy.
 • Als het niet gaat om een van bovenstaande opties, dan vragen we steeds uw expliciete toestemming

Delen met derden

We delen geen persoonlijke data met derden, tenzij:

 • Met onderaannemers en derden met als doel het uitvoeren van een contract dat wij met hen aangaan of dat wij met u aangaan.
 • Met derden die die diensten uitvoeren voor ons om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke data slechts gebruiken volgens de taak die ze moeten uitvoeren.
 • Toegestaan of vereist door geldende wetten of wettelijke eisen.
 • Met de wetgevende autoriteiten of andere regeringsambtenaren.
 • Met andere derden mits uw toestemming. In dit geval zal uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden wanneer u uw data ingeeft of stuurt.

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, zullen we uw eisen beantwoorden binnen de verplichte tijd aangegeven in de AVG, om volgende rechten uit te oefenen:

 • Het recht om geïnformeerd te worden: we zijn transparant door u eender welke informatie omtrent het verwerken van uw persoonlijke data te verschaffen aan de hand van dit privacy document of specifieke informatieaankondigingen op het moment van verzameling.
 • Recht tot toegang: u heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke data die we over u bijhouden. Het kan zijn dat we een identiteitsbewijs vragen alvorens dergelijke aanvragen goed te keuren.
 • Recht tot verbetering: wanneer de persoonlijke data die we over u bezitten onvolledig of niet accuraat zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te updaten of te corrigeren.
 • Het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om ons te vragen al uw persoonlijke data te wissen. We zullen uw persoonlijke data verwijderen zonder onnodige vertraging wanneer we geen legale reden of geen legitiem doel hebben om deze verder te verwerken.
 • Het recht om verwerking te verbieden: in sommige specifieke gevallen, heeft u het recht om ons te vragen te stoppen met uw data te verwerken. We hebben dan nog steeds toestemming om uw informatie te bewaren, maar kunnen deze niet verder verwerken.
 • Het recht tot dataoverdraagbaarheid: dit recht is enkel van toepassing op persoonlijke data die u aan ons heeft aangeboden, gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract. We zullen uw persoonlijke data weergeven in een gestructureerd en leesbaar formaat om het mogelijk te maken uw data gemakkelijk over te hevelen naar een andere beheerder of om deze onmiddellijk door ons over te laten plaatsen indien dit technisch mogelijk is.
 • Het recht om bezwaar: indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing wil ontvangen, bent u gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mail of te klikken op de afmelden-link beschikbaar in al onze e-mails. Houdt u er rekening mee dat geen bezwaar mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld: voor het factureren van de betrokkene).
 • Het recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (in België: gegevensbeschermingsautoriteit) als u ervaart dat de verwerking van uw persoonlijke data niet overeenkomt met dit privacy document of de AVG.
U kan deze rechten uitvoeren door een verzoek te sturen via e-mail naar info@degramec.be.

Databeveiliging

We doen ons uiterste best om een garantie te bieden voor de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van de systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken. Deze acties kunnen bestaan uit fysieke beschermingsmaatregelen, netwerkbeschermingsmaatregelen en organisatorische maatregelen zoals trainingen, vertrouwelijkheidsclausules en beperkte toegang.

Externe dienstverleners

We kunnen gebruik maken van derden die diensten uitvoeren voor ons om ons zo te helpen met onze bedrijfsactiviteiten.

Zoals eerder vermeld delen wij uw persoonlijke data met deze dienstverlener enkel in de mate nodig volgens de taak die ze moeten uitvoeren. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke data slechts gebruiken volgens de taak die ze moeten uitvoeren.

Analytics

We maken gebruik van een dienstverlener om onze website te monitoren, te analyseren en daarover te rapporteren:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse dienst aangeboden door Google die de trafiek van websites bijhoudt, analyseert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde data om het verkeer en de bezoeken van en naar onze website te analyseren. Deze data wordt gedeeld met andere Google diensten. Google kan deze verzamelde data gebruiken voor het contextualiseren en personaliseren van de advertenties van het Google ’s advertentie netwerk.

Indien u niet wilt dat Google Analytics uw activiteiten op onze website bijhoudt kan u één van deze opties gebruiken:

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google, bezoek de Google Privacy en voorwaarden webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-be.

Google Maps

Google Maps is een online kaartendienst van Google waarmee geografische locaties opgezocht kunnen worden. Het is mogelijk om plaatsen zoals dorpen, gemeenten, steden en landen op te zoeken. De dienst interpreteert wat- en waar-zoekwoorden om gepaste zoekresultaten te tonen. Ook bedrijven en winkels kunnen opgezocht worden op geografische locatie. Google Maps toont hierbij aanvullende informatie, zoals de website, het telefoonnummer en het adres. Op onze website wordt Google Maps gebruikt om weer te geven waar ons bedrijf zich bevindt en om op een makkelijke manier de route te bepalen naar onze kantoren.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google, bezoek de Google Privacy en voorwaarden webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-be.

Aanpassingen aan dit document

Het kan zijn dat we dit privacy document van tijd tot tijd veranderen om nieuwe legale of wettelijke verplichtingen te weerspiegelen of als antwoord op nieuwe dataverwerkingsactiviteiten. Alle veranderingen zullen hier gepost worden en zullen gangbaar zijn vanaf het moment dat ze gecommuniceerd worden, of, indien vereist, vanaf het moment dat wij uw toestemming hebben. We adviseren u om regelmatig na te gaan of er veranderingen of updates zijn. Dit privacy document werd laatst herzien op 19 januari 2024.